[:nl] 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Stal Bolsterbos BVBA

Jos Tilborghsstraat 5

2920 Kalmthout

0032-(0)475/602469

E-mailadres: info@stalbolsterbos.be

KvK-nummer: 0501927884

Btw-identificatienummer: BE0501.927.884

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht 
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

f.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

g.Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. De goederen dienen verzekerd en traceerbaar retour gestuurd te worden.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 3. Indien u het pakket zonder verzendkosten heeft ontvangen (bedrag boven 150 euro), worden de door ons betaalde verzendkosten verrekend.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

– die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

-die duidelijk persoonlijk van aard zijn; (artikelen Glamourhorze, Lipica, Shetan Fashion, custom made zadels, speciaal voor u bestelde goederen)

-die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

– die snel kunnen bederven of verouderen;

– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

– voor losse kranten en tijdschriften;

– voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 -voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

– afgeprijsde artikelen.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

-betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

-waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

-betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Custom made artikelen of speciale orders die niet direct uitgeleverd kunnen worden dienen op voorhand te worden betaald, deze orders gaan pas in productie wanneer de betaling bij de ondernemer binnen is.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Al de goederen worden op voorhand betaald, zodra de betaling op rekening van de ondernemer staat worden de goederen pas verstuurd.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 [:en]Table of contents:

Article 1-Definitions

Article 2-The entrepreneur’s identity

Article 3-Scope of application

Article 4-The offer

Article 5-The supply agreement

Article 6-Right of withdrawal

Article 7-Right of withdrawal costs of withdrawal

Article 8-Exclusion of the right of withdrawal

Article 9-The price

Article 10-Conformity the price and guaranteed Delivery and implementation

Article 11-Delivery and execution

Article 12-Duration transactions: duration, cancellation and renewal Payment

Article 13-Payment

Article 14-Complaints procedure

Article 15-Disputes

Article 16-Additional or different terms

Article 1-Definitions

The following definitions apply to these conditions:

1.Cooling-off period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
2.Consumer: a natural person not acting in the course of a profession or business and a distance contract with the entrepreneur;
3.Day: calendar day;
4.Duration transaction: a distance contract in connection with a series of products and/or services, whose supply and/or purchase obligation in time is spread;
5.Durable medium: any means that allows the consumer or business owner information that is addressed to him personally, store in a way that future consultation and unaltered reproduction of the information stored.

6.Right of withdrawal: the possibility for the consumer to within the cooling-off period opt out of the contract;
7.Standard form: the model withdrawal form that the entrepreneur which a consumer can fill in when he wishes to exercise his right of withdrawal.
8.Entrepreneur: the natural or legal person who remotely products and/or services to consumers;
9.Distance contract: means a contract in which the entrepreneur in the framework of an organized system for distance selling of products and/or services, to the conclusion of the agreement exclusive use of one or more means of distance communication;
10.Means of distance communication: means that can be used to conclude a contract, without the consumer and entrepreneur in the same room are met.
11.General conditions: these general terms and conditions of the business owner.

Article 2identity of the entrepreneur

Stal Bolsterbos BVBA

Jos Tilborghsstraat 5

2920 Kalmthout

(0)475/602469

Email address: info@stalbolsterbos.be

Chamber of Commerce number: 0501927884

VAT identification number: BE 0501.927.884

Article 3scope of application

1.These general conditions apply to all offers of the entrepreneur and on any distance contract concluded and orders between the entrepreneur and the consumer.

2.Before the distance contract is concluded, the text of these terms and conditions will be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, will before the distance contract is concluded, indicated that the General conditions at the entrepreneur and, at the request of the consumer as quickly as possible be sent free of charge.

3.If the distance contract is concluded electronically, then by way of derogation from the previous paragraph, and before the distance contract is concluded, the text of these general conditions to the consumer electronically will be made available in such a way that the consumer can easily stored on a durable medium. If this is not reasonably possible, will before the distance contract is concluded, be indicated where the General conditions by electronic means can be heard and that they are at the consumer’s request, by electronic means or otherwise will be sent free of charge.

4.In addition to these general conditions specific product or service conditions apply, the second and third paragraphs shall apply mutatis mutandis and the consumer in the event of conflicting terms and conditions always rely on the applicable provision that is most favorable to him.

5.If one or more provisions in these general terms and conditions be void in whole or in part, at any time or be destroyed, then the agreement and these terms and conditions for the rest and the provision concerned mutual agreement without delay will be replaced by a provision that the thrust of the original as much as possible approached.

6.Situations that are not in these terms and conditions are governed, should be assessed ‘ in spirit ‘ of these general conditions.

7.Ambiguities about the interpretation or content of one or more provisions of our terms and conditions, to be explained ‘ the spirit ‘ of these terms and conditions.

Article 4-The offer

1.If an offer is subject to a limited duration or subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

2.The offer is without obligation. The entrepreneur is entitled to change and adapt the offer

3.The offer includes a complete and accurate description of the products and/or services. The description is sufficiently detailed to a proper assessment of the offer by the consumer as possible. If the entrepreneur uses images, these are a true reflection of the products and/or services. Obvious mistakes or obvious errors in the offer shall be binding on the entrepreneur.

4.All images, specifications data in the offer are indication and cannot give rise to compensation or dissolution of the agreement.

5.Images at products are a true reflection of the products offered. Entrepreneur cannot guarantee that the colors displayed exactly match the real colors of the products.

6.Every offer will contain such information that clear to the consumer what rights and obligations are involved in accepting the offer. This concerns in particular:

 • the price including taxes;
 • any costs of shipping;
 • the way in which the contract shall be concluded and which actions this will require;
 • whether or not to apply the right of withdrawal the method of payment, delivery or performance of the contract;
 • the deadline for accepting the offer, or the period for adhering to the price;
 • the level of the rate for distance communication, if the cost of using the means of distance communication are calculated on a basis other than the basic fee for;
 • whether the agreement is filed subsequent to its conclusion, and if so how the consumer to consult it;
 • the way in which the consumer, for the conclusion of the agreement, the information provided under the agreement can rectify these;
 • the languages in which, in addition to the Dutch, the contract can be concluded;
 • the conduct to which the entrepreneur has subject and the way in which the consumer can consult by electronic means; and the minimum duration of the contract in case of an expensive transaction.

Article 5-The supply agreement

1.The agreement is subject to the provisions of paragraph 4, at the time the consumer accepts the offer and comply with the corresponding conditions.

2.If the consumer has accepted the offer electronically, the trader will immediately confirm receipt of the electronic acceptance of the offer. Until receipt of this acceptance has not been confirmed, the consumer may rescind the contract.

3.If the contract is concluded electronically, the trader will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and will ensure a secure Web environment. If the consumer can pay electronically, the trader will appropriate security measures.

4.The economic operator may – within statutory frameworks – about the consumer’s ability to fulfill his payment obligations, as well as of all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If the entrepreneur on the basis of this research has good reasons not to go to the agreement, he is entitled to refuse an order or request or motivated to implement special conditions.

5.The entrepreneur will at the product or service to the consumer the following information, in writing or in such a way that the consumer can store it on an accessible durable medium:

a.het visiting address of the trader’s business where the consumer can lodge complaints;

b.de conditions and how the consumer can make use of the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;

c.de information on existing after-sales service and guarantees;

d.de in article 4 paragraph 3 of these conditions, unless the trader has already provided the consumer with this data before the implementation of the contract;

e.de requirements for terminating the contract if the contract has a duration of more than one year or is indefinite.

f.In case of an expensive transaction, the stipulation in the previous paragraph applies only to the first delivery.

g. Each agreement is entered into under the suspensive conditions of sufficient availability of the products.

Article 6-right of withdrawal

upon delivery of products:

1.When purchasing products, the consumer has the ability to dissolve the contract, without giving reasons for 14 days. This period commences on the day following receipt of the product by or on behalf of the consumer and to the.

2.During this period the consumer shall handle with the product and its packaging. He will only unpack or use the product to the extent necessary in order to assess whether he wishes to keep the product. If he exercises his right of withdrawal, he will have the product and – if possible – in the original condition and packaging to return the entrepreneur, in accordance with the reasonable and clear instructions by the entrepreneur.

3.If the consumer wishes to exercise his right of withdrawal he shall, within 14 days after receipt of the product, to make known to the entrepreneur. Making known the consumer to do by means   of the standard form. After the consumer expressed wanting to make use of his right of withdrawal, the customer must return the product within 14 days. The consumer must prove that the goods delivered are returned in a timely manner, for example by means of a proof of shipping.

4.If the customer after expiration of the periods referred to in paragraph 2 and 3 has notified not to want to make use of his right of withdrawal or the product does not meet the entrepreneur has   returned, the sale is a fact.

5.The goods are insured and traceable to be returned.

Upon delivery of services:

6.On delivery of services, a consumer has the possibility to dissolve the contract without giving any reason for at least 14 days with effect from the day of entering into the agreement.

7.To make use of his right of withdrawal, the consumer focus to the entrepreneur at the offer and/or at the latest at the supply reasonable and clear instructions in this regard.

Article 7 – Costs of withdrawal

1.If the consumer exercises his right of withdrawal, at the cost of return shipping account.

2.If the consumer has paid an amount, the entrepreneur this amount as soon as possible, but no later than 14 days after withdrawal. This is the condition that the product already received back by the webshop owner or conclusive evidence of complete return is required.

3.If you have received the package without shipping cost (amount above 125 euro), the delivery costs paid by us was settled.

Article 8 – Exclusion of the right of withdrawal

1.The entrepreneur can exclude the right of withdrawal by the consumer for products such as defined in paragraph 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal is valid only if the entrepreneur clearly in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement, has mentioned.

2.Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:

 • Provided by the entrepreneur are established in accordance with the consumer’s specifications;
 • That are clearly personal in nature; (articles Glamourhorze, Lipica,  Shetan Fashion, custom made saddles, especially for the ordered goods)
 • That cannot be returned due to their nature;
 • That rapidly decay or become obsolete;
 • The price of which is subject to fluctuations on the financial market on which the entrepreneur has no influence;
 • For individual newspapers and magazines;
 • Discounted items.

Article 9-The price

 

 

 

 

 

 

 [:]